دانلود تحقیق کنترل وسایل با فرامین صوتی

کنترل وسایل با فرامین صوتی

دانلود تحقیق کنترل وسایل منزل با فرامین صوتی

مقدمه

فرامین صوتی – تبدیل فوریه :

بدست آوردن طیف فرکانسی #موج_صوتی در گوش بصورت #مکانیکی صورت می گیرد. در ریاضیات با استفاده از تبدیلهای #فوریه و در کامپیوتر با استفاده از FFT ( Fast Fourier Transform)  این امر صورت میگیرد.

ساختار صوت :

#صوت ارتعاشی است که در هوا منتشر می شود. ( یا در محیط های فیزیکی دیگر به جز خلا ) اغلب صداها در طبیعت طیف فرکانسی مشخصی ندارند و اطلاعات مفید کمی را شامل می شوند. صداهای با طیف فرکانسی مشخص محتوی اطلاعات بیشتری هستند. برای شناخت اهمیت #فرکانس در صدا باید در مورد نحوه تولید و دریافت صوت بررسی صورت گیرد. بسیاری از اشیا در زمان نوسان ، امواج صوتی تولید می کنند .

  وقتی صحبت می کنیم یا آواز می خوانیم تارهای صوتی به ارتعاش در می آیند و صدا در گلو دهان و بینی نوسان می کند. آنچه مهم است این است که تکرار حرکت یک شکل موج باعث تشخیص صوت از نویز می شود. هر صوت فرازو فرودی دارد. بوسیله فرکانس مشخص می شود که شکل موج به چه صورت تکرار می شود .

دانلود رایگان این محصول