دانلود مدار مخابراتی

مقدمه سیگنال بزرگ: هر گاه دامنه (ولتاژ) بیس امیتر از ۵ یا ۶ ولت بیشتر باشد در حوزه سیگنال بزرگ هستیم.
Q3,Q2,Q1 مشابه هستند.
– حال به بررسی مداری می پردازیم که صدق بر گفتار می باشد.
Q2,Q3 آینه ای و برای بایاس به کار می روند.
فرکانس ورودی W0 : (نزدیک فرکانس میانی است) W0 بقدری بالا است که CE اتصال کوتاه شود.
Vi(t) = V1CoS
الف)          Vi(t) = 0         V1=0
علیرغم اینکه Vi روشن یا خاموش باشد ←     VBE2 = VBE3 = VDCQ
علت زمین شدن نقطه A توسط خازن Ce است.
در زمانی که Vi=0 داریم
حالت دوم

دانلود رایگان این محصول